Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ______ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ/ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ______ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ/ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του___Δημοτικού Σχολείου/Νηπιαγωγείου______________, έπειτα από πρόσκληση του/της Διευθυντή/ντριας, Προϊσταμένου/νης αυτού ___________, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη, συνήλθε σε συνεδρίαση στις _____________ στον χώρο του Σχολείου και εκτός διδακτικού ωραρίου με θέμα ημερήσιας Διάταξης «Λήψη απόφασης περί της δυνατότητας εφαρμογής της Ταυτόχρονης Σύγχρονης Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης».

Διαπιστώθηκε η απαρτία του Συλλόγου, καθώς από τα ________ μέλη του βρέθηκαν παρόντα τα ____________ και συγκεκριμένα οι: 1] __________ 2] _________ … Σύμφωνα με το άρθρο 38 της Υπουργικής Απόφασης Φ.353.1/324/105657/Δ1 [ΦΕΚ 1340/2002] ο Σύλλογος Διδασκόντων «…έχει την ευθύνη να υλοποιεί τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης με συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες…».

Στο πλαίσιο αυτό και με βάση τα όσα ορίζονται στην υπ’ αρ. 120126/ΓΔ4 [ΦΕΚ Β3882/12-9-2020] κοινή Υπουργική Απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021» με την οποία ορίστηκαν οι διαδικασίες για την παροχή Σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε μαθητές, που δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία», πραγματοποιήθηκε διαλογική συζήτηση σχετικά με την εφαρμογή της παραπάνω κοινής Υπουργικής Απόφασης, στην οποία συμμετείχαν όλα τα παριστάμενα μέλη, τα οποία και εξέφρασαν την άποψή τους.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο Σύλλογος Διδασκόντων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση της Σχολικής Μονάδας, που φέρει τη σχετική αρμοδιότητα δύναται με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση, συνεκτιμώντας τις συνθήκες της Σχολικής Μονάδας να αποφασίσει την μη εφαρμογή της δυνατότητας παροχής ταυτόχρονης σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, έλαβε υπόψη του:

1 ) Την ανάγκη διατήρησης του κλίματος συνεργασίας με τους μαθητές του Σχολείου, οι οποίοι λόγω και της νεαρής ηλικίας τους, χρήζουν ειδικής παιδαγωγικής προσέγγισης, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εξασφαλιστεί μέσω της ταυτόχρονης μετάδοσης του μαθήματος με μέσα τεχνολογίας. Η εισαγωγή μίας κάμερας στο πλαίσιο της τάξης επηρεάζει τη δυνατότητα του εκπαιδευτικού να ασκήσει προσηλωμένος το διδακτικό και παιδαγωγικό του έργο, ενώ την ίδια στιγμή υποβάλλει τους μαθητές στην έννοια της παρακολούθησης. Η παρουσία μίας κάμερας σε μία σχολική τάξη, διαμορφώνει σε αυτά την αντίληψη ότι αποτελεί ένα απολύτως φυσιολογικό δεδομένο, το οποίο μπορεί να επηρεάσει σε ανυπολόγιστο βαθμό τη συμπεριφορά τους και την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Επιπροσθέτως, σε περίπτωση, που ο εκπαιδευτικός είναι υποχρεωμένος καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος να ανοίγει και να κλείνει την κάμερα διασπά την ενότητα του μαθήματος και δημιουργεί ανεπιθύμητες παρεμβολές στην εκπαιδευτική διαδικασία.

2 ) Τους σημαντικούς κινδύνους, που μία τέτοια διαδικασία ενέχει για τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών αλλά και για τη διατάραξη του εν γένει παιδαγωγικού κλίματος, που πρέπει να υφίσταται σε κάθε τάξη αλλά και σε κάθε σχολική μονάδα.

3 ) Το γεγονός, ότι η εκπαιδευτική διαδικασία σε παιδιά Νηπιαγωγείου /Δημοτικού είναι καθαρά συνεργατική – διαλογική μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών, με αποτέλεσμα να μην μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί, ότι υφίσταται στάδιο παράδοσης του μαθήματος, κατά το οποίο δύναται να γίνεται ταυτόχρονη μετάδοση αυτού με κατάλληλα μέσα τεχνολογίας, όπως προβλέπει η Κ.Υ.Α. 57233/Υ1/2020.

4) Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας των σχολείων ή τμήματος ή σε περιπτώσεις παιδιών που θα λείπουν μακροχρόνια από το σχολείο, οι εκπαιδευτικοί θα μείνουμε αρωγοί δίπλα στα παιδιά με όλα τα πρόσφορα μέσα. Κυβέρνηση και Υπ. Παιδείας οφείλουν να παρέχουν δωρεάν και καθολικά σε όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό, βασική προϋπόθεση για την οποιαδήποτε εξ αποστάσεως παιδαγωγική στήριξη των μαθητών μας, ο οποίος διαπιστωμένα απουσιάζει από ένα σημαντικό τμήμα του μαθητικού δυναμικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου μας.

5) Για όσα επιπλέον κενά σε εκπαιδευτικούς προκύπτουν κατά τη διάρκεια και λόγω της πανδημίας να καλύπτονται άμεσα με τις αναγκαίες προσλήψεις όλου του απαραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού.

Έπειτα από τα παραπάνω, ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφάσισε ομόφωνα (κατά πλειοψηφία) ότι η εφαρμογή της σύγχρονης, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με την απευθείας μετάδοση μαθήματος σε πραγματικό χρόνο σε όλα τα Τμήματα του___ Δημοτικού Σχολείου/Νηπιαγωγείου _______________ δεν είναι παιδαγωγικά κατάλληλη διότι παράγει σημαντικούς κινδύνους για την συναισθηματική καλλιέργεια για την αποδοχή αρχών, που θα στηρίξουν τις αξίες των μαθητών και θα επηρεάσουν τη συμπεριφορά τους, ώστε να διαμορφώσουν θετική στάση για τη ζωή και την κοινωνία.

Με τα δεδομένα αυτά καλείται ο/η Διευθυντής/ντρια, Προϊστάμενος/μένη της Σχολικής Μονάδας να συντάξει αιτιολογημένη απόφαση, με περιεχόμενο την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και βάσει αυτής να δηλώσει ότι η παροχή ταυτόχρονης Σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο____ Δημοτικό Σχολείο/Νηπιαγωγείο _________ δεν μπορεί να εφαρμοστεί.

 

Καμία κάμερα στην τάξη! Ούτε μια ώρα on – line αναμετάδοσης του μαθήματος


                         http://spe-ploumpidis.blogspot.com/      αρ. πρωτ.  545             28/9/2020

Καμία κάμερα στην τάξη! Ούτε μια ώρα online αναμετάδοσης του μαθήματος

             Το Υπουργείο Παιδείας για μια ακόμη φορά προκαλεί. Αντί να πάρει μέτρα για την κανονική λειτουργία των σχολείων και τη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με όρους υγιεινής και ασφάλειας, εξέδωσε εγκύκλιο Αριθμ. 120126/ΓΔ4, για την «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021» (ΕξΑΕ), με την οποία θα προσπαθήσει να εφαρμόσει τη γνωστή αντιπαιδαγωγική, αντιεκπαιδευτική και αντιδραστική διάταξη του ν4686/20, για την online αναμετάδοση των μαθημάτων, που καθολικά καταδίκασε η εκπαιδευτική κοινότητα.

Η συγκεκριμένη εγκύκλιος (σε εφαρμογής της σχετικής Π.Ν.Π.) προβλέπει, μεταξύ άλλων, στην περίπτωση που το τμήμα ή ολόκληρη η σχολική μονάδα λειτουργούν κανονικά, την παροχή EξΑΕ «υπό τη μορφή ταυτόχρονης  διδασκαλίας  σε μαθητές  οι οποίοι συμμετέχουν στο μάθημα με φυσική παρουσία και σε μαθητές οι οποίοι δεν δύναται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία».

            Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η εξ αποστάσεως παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για τους μαθητές που ί) ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου (π.χ. μαθητές σε χημειοθεραπεία, με νεφρική νόσο ή ανεπάρκεια, κυστική ίνωση κ ά.) ή ίί) συνοικούν με πρόσωπο το οποίο νοσεί από κορωνοϊό COVID.

            Επιπλέον, προχωρά σε αμφίβολες ρυθμίσεις σε σχέση με τη δημιουργία διαδικτυακών τμημάτων (και ως προς τη δημιουργία τους και ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους), καταστρατηγεί εργασιακά δικαιώματα εκπαιδευτικών με τις διατάξεις για τη συμπλήρωση ωραρίου σε διαδικτυακά τμήματα, δημιουργώντας έτσι εργασιακές σχέσεις «λάστιχο». Δεν αναλαμβάνει σε καμία περίπτωση την ευθύνη για την παροχή, σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, όλου του απαραίτητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Συνάδελφοι/σες

            Για μια ακόμα φορά τονίζουμε ότι ο ρόλος του σχολείου, της εκπαίδευσης είναι πολυδιάστατος: γνωστικός, διαπαιδαγωγητικός,  κοινωνικός, μορφωτικός, καλλιέργεια ομαδικότητας, χαρακτήρα, αξιών κ.ά. Τίποτα απ’ αυτά δεν αναπτύσσονται χωρίς τον αναντικατάστατο δεσμό εκπαιδευτικού-μαθητή, την ύπαρξη σχολικής κοινότητας και της αλληλεπίδρασής της με την κοινωνία. Η δια ζώσης, κανονική εκπαιδευτική διαδικασία είναι αναντικατάστατη!

            Οι εκπαιδευτικοί, χωρίς καμία στήριξη από το Υπουργείο Παιδείας, το χρονικό διάστημα της καραντίνας και της υποχρεωτικής αναστολής λειτουργίας των σχολείων, στάθηκαν δίπλα στους μαθητές «με όλα τα μέσα», ξεπέρασαν τις υπαρκτές δυσκολίες και τα εμπόδια εξαιτίας της έλλειψης τεχνικών μέσων και με αίσθημα ευθύνης κράτησαν ανοιχτή την εκπαιδευτική διαδικασία.

            Σε κάθε περίπτωση αναστολής λειτουργίας των σχολείων θα πράξουμε το ίδιο. Θα μείνουμε αρωγοί δίπλα στα παιδιά. Θα σταθούμε στο πλευρό τους.

            Ξεκαθαρίζουμε όμως προς την πλευρά της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας: Καμία κάμερα δε θα μπει στις σχολικές τάξεις. Το σχολικό μάθημα δε θα μετατραπεί σε reality!!

            Με την ταυτόχρονη ζωντανή αναμετάδοση του μαθήματος της τάξης οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές αυτοπεριορίζονται, αυτολογοκρίνονται και  ακυρώνεται - απονεκρώνεται κάθε μάθηση και διαπαιδαγώγηση. Διαρρηγνύεται  η σύνθετη παιδαγωγική σχέση μαθητή – εκπαιδευτικού!


ΚΑΛΟΥΜΕ:

Τους εκπαιδευτικούς, τους Συλλόγους Διδασκόντων και τους Διευθυντές των σχολείων να απέχουν από κάθε ενέργεια που συμβάλλει στην υλοποίηση της ζωντανής αναμετάδοσης του μαθήματος. Αξιοποιούμε και  συμμετέχουμε στην  απεργία – αποχή, που κήρυξε το Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ στις 20-05-2020, από την εφαρμογή των διατάξεων που περιλαμβάνονται στην υπ’ αρ. 57233/Υ1/2020 [ΦΕΚ 1859/Β/15-5-2020] Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση» σε εφαρμογή της διάταξης του αρ.63 του N. 4686/2020 και των συνακόλουθων εφαρμοστικών εγκυκλίων.

Επιπλέον, τους καλούμε να αξιοποιήσουν το σχέδιο πρακτικού που έχει σταλεί, δίνοντας βάρος κυρίως στο παιδαγωγικά μη αποδεκτό της διαδικασίας της on-line αναμετάδοσης των μαθημάτων.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων κάθε σχολείου έχει τη δυνατότητα, με υπεύθυνο και παιδαγωγικά τεκμηριωμένο τρόπο, να προγραμματίσει (αξιοποιώντας όλα τα μέσα) τον τρόπο διατήρησης της επαφής με τους μαθητές σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας τμημάτων και σχολικών μονάδων. Η υποχρεωτική δημιουργία διαδικτυακών τμημάτων, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιομορφίες, η ηλικία και άλλοι εκπαιδευτικοί παράγοντες δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η υποχρεωτική επιβολή ανεφάρμοστων και εκτός τόπου και χρόνου υποχρεωτικών ωρολογίων  προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τάξεις που κλείνουν.

Δε θα γίνει αποδεκτή καμία πίεση και κανένας αυταρχισμός της διοίκησης απέναντι σε συναδέλφους που δίνουν τη μάχη μέσα σε αντίξοες συνθήκες χωρίς καμία στήριξη. 

Βοήθεια, στήριξη, αλληλεγγύη οι εκπαιδευτικοί φυσικά και θα δώσουν προς τους μαθητές ξανά, όποτε χρειαστεί, με όλα τα μέσα! Επιτέλους  η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

  1. Να αποσυρθεί τώρα η αντιπαιδαγωγική εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας. Να καταργηθεί όλο το νομοθετικό πλαίσιο που εισάγει την On-line αναμετάδοση του μαθήματος.
  2. Να μειωθεί τώρα στους 15 (το ανώτερο) ο αριθμός μαθητών στην τάξη με πρόσληψη του αναγκαίου εκπαιδευτικού προσωπικού.
  3. Για τους μαθητές που θα απουσιάσουν από τα σχολεία για λόγους υγείας ή COVID-19: Για όσους ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου να συνεχιστεί η κατ’ οίκον διδασκαλία, όπου είναι εφικτό, με τη λήψη όλων των μέτρων που προβλέπονται. Για τους μαθητές που θα απουσιάσουν απ’ το σχολείο, για σημαντικό διάστημα,  λόγω COVID-19 ( των ιδίων ή των γονιών τους) να τους παρασχεθεί πρόσθετη διδακτική στήριξη με την επιστροφή τους στο σχολείο (με πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού).
  4. Για τις περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολείων και τμημάτων να δοθούν, με ευθύνη της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας όλα τα απαραίτητα μέσα (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τάμπλετ, δωρεάν internet κ.α.).
  5. Ο Σύλλογος Διδασκόντων κάθε σχολείου να αποφασίσει με παιδαγωγικό τρόπο πώς θα στηρίξει με όλα τα μέσα τους μαθητές των κλειστών τμημάτων ή όλου του σχολείου.
  6. Πρόσληψη  όλου του απαραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη των έκτακτων κενών που δημιουργούνται. Καμία καταστρατήγηση του ωραρίου και των εργασιακών δικαιωμάτων.
  7. Να δημιουργηθούν εδώ και τώρα χιλιάδες νέες αίθουσες. Λιγότεροι μαθητές ανά τάξη. Διενέργεια μαζικών επαναλαμβανόμενων τεστ σε όλους τους συναδέλφους αλλά και τους μαθητές.

 

ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ!

ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΩΡΑ ΖΩΝΤΑΝΗΣ  ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΚυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΚΡΟΥΣΜΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

 

http://spe-ploumpidis.blogspot.com/      αρ. πρωτ.  544              27/9/2020

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΕΓΝΩΣΜΕΝΟ ΚΡΟΥΣΜΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ( 9ο Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)

Τα σχολεία ξεκίνησαν και από τις πρώτες μέρες εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές προσπαθούν να διαχειριστούν την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί, με ευθύνη της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας. Την ίδια ώρα που δίνεται από την κυβέρνηση πακτωλός χρημάτων σε μονοπωλιακούς ομίλους, δεν υπάρχει καμία μέριμνα για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων. Αποθεώνεται από την κυβερνητική προπαγάνδα η ατομική ευθύνη για να αποσιωπηθεί η εγκληματική αμέλεια της κυβέρνησης.

Αυτό βροντοφωνάζουν και οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που μέσα από πολύμορφες αγωνιστικές δράσεις απαιτούν την άμεση λήψη μέτρων.

Ως Σύλλογος υπερασπιζόμαστε τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας και τη δια ζώσης συμμετοχή στη σχολική ζωή στα πλαίσια όμως της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας. Γι’ αυτό τον λόγο πιστεύουμε ότι το άνοιγμα του σχολείου πρέπει να συνδέεται με την πλήρη και επαρκή εξασφάλιση των όρων υγιεινής και ασφάλειας για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

Έτσι, πριν από το άνοιγμα των σχολείων, αλλά και κατά τη διάρκεια, σε συντονισμό με τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά σωματεία και το γονεϊκό κίνημα της περιοχής αλλά και ευρύτερα αναδείξαμε το διεκδικητικό πλαίσιο που θα πρέπει να υλοποιηθεί, ώστε η εκπαιδευτική διαδικασία να διεξάγεται απρόσκοπτα με όρους ασφάλειας. Προβήκαμε σε παραστάσεις διαμαρτυρίας σε Υπουργείο Παιδείας, Βουλή, Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πειραιά, σε κατά τόπους κινητοποιήσεις, σε συναντήσεις με τις δημοτικές αρχές σε Κερατσίνι και Πέραμα.

 Με την Υ. Απόφαση αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.55339 καθορίζεται το πρωτόκολλο λειτουργίας των σχολικών μονάδων και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους. Στην παράγραφο 1, του άρθρου 7, ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας και ο Σύλλογος Διδασκόντων, ορίζονται υπεύθυνοι για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται στην παρούσα απόφαση και για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων ασφάλειας και προφύλαξης μαθητών, εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού.

 Το πρωτόκολλο λειτουργίας σχολικών μονάδων, δεν μπορεί να εφαρμοστεί πλήρως στη συντριπτική πλειοψηφία των σχολείων, καθώς πολλά από αυτά που περιγράφονται, λόγω της ελλιπούς λήψης μέτρων από την πλευρά πρωτίστως της κυβέρνησης , αλλά και των δήμων, είναι ανεφάρμοστα. Η αδυναμία ύπαρξης φυσικής απόστασης (1,5 μ) λόγω αυξημένου αριθμού μαθητών στις τάξεις, η έλλειψη επαρκούς προσωπικού καθαριότητας, τα υλικοτεχνικά προβλήματα σε πολλές περιπτώσεις, η ανυπαρξία μαζικών επαναλαμβανόμενων τεστ σε μαθητές και εκπαιδευτικούς δεν μπορούν να διασφαλίσουν, παρά την υπέρμετρη προσπάθεια εκπαιδευτικού προσωπικού και προσωπικού καθαριότητας , την πολυπόθητη ασφαλή λειτουργία. Η χρήση μάσκας από μόνη της δεν αρκεί για τη μη διασπορά του ιού.

Τα εμφανιζόμενα κρούσματα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς σε περιοχές της Ελλάδας, αλλά κυρίως στην Αττική, επιβεβαιώνουν την ορθότητα των θέσεων μας. Αναπόφευκτο λοιπόν ήταν να συμβεί και σε σχολεία του συλλόγου μας. Το πρώτο θετικό κρούσμα βρέθηκε στο  9ο Δ.Σ. Κερατσινίου.

Απαιτούμε, εκτός από την απολύμανση και το κλείσιμο του συγκεκριμένου τμήματος που ήδη πραγματοποιήθηκαν (την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου), η δημοτική αρχή Κερατσινίου-Δραπετσώνας να ενισχύσει το σχολικό συγκρότημα με δεύτερη καθαρίστρια πλήρους ωραρίου που μαζί με την ήδη υπάρχουσα θα καθαρίζουν αποκλειστικά στο 9ο Δ.Σ., και να διαθέσει και μία ξεχωριστή καθαρίστρια καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του 9ου Νηπιαγωγείου, που είναι μέρος του ίδιου σχολικού συγκροτήματος. Δεν είναι δυνατόν για ένα σχολικό συγκρότημα τόσο μεγάλο, 12θέσιο Ολοήμερο Δημοτικό και 2 Διθέσιο Ολοήμερο Ν/Γ, όταν μάλιστα σύντομα το Δημοτικό Σχολείο θα φιλοξενήσει και προσφυγόπουλα σε τμήματα υποδοχής, να απασχολούνται μία μόνο εξάωρη και μία 3ωρη καθαρίστρια. Επιπλέον, έστω και τώρα, να γίνουν δωρεάν τεστ από τον ΕΟΔΥ σε όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και στους μαθητές του τμήματος.

Η πρώτη ευθύνη είναι της πολιτείας, αλλά θα πρέπει και η δημοτική αρχή να φροντίσει να γίνουν με δική της ευθύνη τα τεστ στους εκπαιδευτικούς.

Είναι τέτοια η ανησυχία της σχολικής κοινότητας και η ανυπαρξία μέτρων, που εκπαιδευτικοί αναγκάζονται να επωμιστούν οι ίδιοι το κόστος του τεστ, να  γίνονται δηλαδή βορά  στα ιδιωτικά νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα. 

Ο Σύλλογός μας, απαιτεί η δημοτική αρχή να φροντίσει για την ενίσχυση της καθαριότητας και των υπόλοιπων σχολείων της πόλης, αφού και άλλα μεγάλα σχολικά συγκροτήματα όπως το 5ο Δ.Σ. Κερατσινίου που φιλοξενεί και νηπιαγωγεία (20Ν/Γ, 12ο Ν/Γ) έχουν άμεση ανάγκη από επιπλέον προσωπικό καθαριότητας.

Το ίδιο πλαίσιο αιτημάτων διεκδικούμε και για τα σχολεία του Περάματος.

Στη συνάντηση με τον σύλλογό μας (11/9) ο Δήμαρχος Χ. Βρεττάκος είχε δεσμευτεί ότι θα ενισχύσει την καθαριότητα με προσλήψεις που θα κάνει ο ίδιος. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχει καλύψει ακόμα τις αυξημένες ανάγκες. Τον καλούμε να το πράξει άμεσα για να αποφύγουμε ακόμα πιο δυσάρεστες καταστάσεις. Τέλος, να ενισχύσει τις σχολικές επιτροπές με επάρκεια καθαριστικών, αντισηπτικών, μασκών , ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Όλα τα παραπάνω θα επιδιώξουμε να τα ξαναθέσουμε ως Σύλλογος στο ανοιχτό Δημοτικό Συμβούλιο που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, παρουσία φορέων, ύστερα από πρόταση της Λαϊκής Συσπείρωσης Κερατσινίου, που έγινε αποδεκτή, τη Δευτέρα 28/9 στις 19.30.

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020

ΝΤΡΟΠΗ! ΑΙΣΧΟΣ! ΜΕ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΑ ΚΕΝΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ.

http://spe-ploumpidis.blogspot.com/      αρ. πρωτ.  543                  24/9/2020

ΝΤΡΟΠΗ! ΑΙΣΧΟΣ! ΜΕ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΑ ΚΕΝΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Κερατσινίου-Περάματος «Ν. Πλουμπίδης» καταγγέλλει τις άθλιες διαδικασίες με τις οποίες η κυβέρνηση της ΝΔ επιχειρεί να καλύψει τα δεκάδες κενά που υπάρχουν στα σχολεία, ύστερα από την ολοκλήρωση της Α’φάσης. Κενά τα οποία αυξήθηκαν αισθητά μάλιστα μετά τις άδειες που πήραν συνάδελφοι που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.

Αντί η κυβέρνηση να φροντίσει να προσλάβει αναπληρωτές σε αυτή τη Β’ φάση προσλήψεων που να καλύπτουν όλες τις ανάγκες, προτίμησε να καλύψει ένα μέρος των κενών με αναπληρωτές από τη Β ΄φάση και τα υπόλοιπα, που προέκυψαν από τις άδειες των συναδέλφων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, να τα καλύψει με τρίμηνες συμβάσεις αναπληρωτών που προκηρύχθηκαν αυτές τις μέρες.

Δηλαδή η κυβέρνηση επιχειρεί να καλύψει κενά που θα υπάρχουν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου με συμβασιούχους  εκπαιδευτικούς τρίμηνων συμβάσεων!!! Η μόνη διαβεβαίωση είναι ότι οι συμβάσεις δύνανται να επεκταθούν…

Εύλογα εκπαιδευτικοί και γονείς είναι αναστατωμένοι καθώς η κυβέρνηση από την πρώτη μέρα ανοίγματος των σχολείων έχει προβεί σε ενέργειες που οδηγούν την εκπαίδευση σε επικίνδυνες ατραπούς. Καμία εμπιστοσύνη δεν πρέπει να δείξουμε στις επιλογές της κυβέρνησης που οδηγούν στην περαιτέρω ελαστικοποίηση των εργασιακών μας σχέσεων και στην υποβάθμιση του μορφωτικού δικαιώματος των μαθητών μας.

Από την άλλη, η Διοίκηση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, υλοποιώντας στο ακέραιο από την πρώτη κιόλας φάση την αντιεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης, έκρυψε κενά σε βασικό πρωινό πρόγραμμα και ολοήμερο, στέρησε το δικαίωμα από τους συναδέλφους αναπληρωτές να δηλώσουν όλα τα πραγματικά κενά στη δήλωση προτίμησή τους σε παράλληλη στήριξη και τμήματα ένταξης.

Αυτή τη στιγμή παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά να εμφανίσει μια πλασματική κανονικότητα, οι πραγματικές ανάγκες είναι τόσες αυξημένες που ούτε στο ελάχιστο δεν καλύπτονται. Συγκεκριμένα, ακάλυπτα θα παραμείνουν 35 περίπου κενά δασκάλων, 62 κενά στην Ειδική Αγωγή  σε τμήματα ένταξης  , δεκάδες σε ειδικότητες, πάνω από 250 σε παράλληλη στήριξη κ.τ.λ.

Σε πόση παραπάνω εξάντληση των εκπαιδευτικών και υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σκοπεύει να προχωρήσει η κυβέρνηση;

Δηλώνουμε ότι δεν πρόκειται να είμαστε κομπάρσοι σε αυτή την άθλια και επικίνδυνη για την υγεία παράσταση.

Απαιτούμε τώρα:

ü   Η κυβέρνηση να αποσύρει την εγκύκλιο για τις τρίμηνες συμβάσεις και να στελεχώσει τα σχολεία με αναπληρωτές μέχρι το τέλος της χρονιάς.

ü  Η διοίκηση της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά να σταματήσει με αλχημείες να κουκουλώνει το πρόβλημα και να ζητήσει την κάλυψη όλων των κενών σε βασικό πρωινό και ολοήμερο.

 

Καλούμε τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών εκ νέου να συντονίσουμε τον αγώνα μας μαζί με τους Συλλόγους και τις Ενώσεις Γονέων και να απαιτήσουμε από κυβέρνηση και Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά την κάλυψη όλων των κενών. 

 

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020

Για τις οργανικές θέσεις των συναδέλφων Θεατρολόγων


 

http://spe-ploumpidis.blogspot.com/     αρ. πρωτ. 542                 23/9/2020

Για τις οργανικές θέσεις των συναδέλφων Θεατρολόγων

 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Κερατσινίου-Περάματος «Ν. Πλουμπίδης» στηρίζει το δίκαιο αίτημα των συναδέλφων θεατρολόγων για σύσταση οργανικών θέσεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ο κλάδος των Θεατρικών Σπουδών είναι κοινός κλάδος στην ΠΕ και ΔΕ. Επί 20 χρόνια σχεδόν διδάσκουν χιλιάδες εκπαιδευτικοί μαθήματα θεατρικής αγωγής συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην διαμόρφωση αισθητικού κριτηρίου στη νέα γενιά. Ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή, που η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν εξελιχθεί και η ανθρώπινη γνώση κατακτά νέα πεδία, είναι αναγκαίο ένα σχολείο που να ανοίγει τους ορίζοντες των μαθητών μας και να βοηθάει στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητά τους.

Η καλλιτεχνική Παιδεία αυτό το ρόλο έχει στο σχολείο, ένα ρόλο που οι κυβερνήσεις χρόνια τώρα προσπαθούν να υποβαθμίσουν. Άλλοτε με την ανάθεση των μαθημάτων τους σε άλλους κλάδους, άλλοτε με την απαξίωσή τους από τους μόνιμους διορισμούς (πρόσφατα στην Ειδική Αγωγή), άλλοτε με την κατάργηση μαθημάτων (πχ. Θεατρική Αγωγή στην Ε’ και Στ’ Δημοτικού, Στοιχεία Θεατρολογίας στην Α’ Λυκείου, καλλιτεχνικά μαθήματα κ.α.).

Η διαρκής επισφάλεια των συναδέλφων θεατρολόγων, με κίνδυνο να βρεθεί μεγάλος αριθμός εκτός εκπαίδευσης, είναι μια ακόμα έκφραση της συνολικής εικόνας που διαμορφώνεται για το σύνολο των συναδέλφων αναπληρωτών, όλων των ειδικοτήτων, σε όλες τις δομές του σχολείου.

Στο σημερινό σχολείο, για να εξασφαλιστεί το στοιχειώδες δικαίωμα των παιδιών στην αισθητική αγωγή, πρέπει οι εκπαιδευτικοί καλλιτεχνικών μαθημάτων (μέσα σε αυτούς και οι εκπαιδευτικοί Θεατρικών Σπουδών) να μονιμοποιηθούν άμεσα, χωρίς όρους και προϋποθέσεις και να γίνουν επιπλέον προσλήψεις με κατοχυρωμένο το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή εργασία.

Χρειάζεται να μονιμοποιηθούν άμεσα οι χιλιάδες αναπληρωτές που εργάζονται στο δημόσιο σχολείο γιατί στην πράξη αναπληρώνουν το ίδιο τους εαυτό. Χρειάζεται να υπάρχουν οργανικές θέσεις που θα καλύπτουν όλες τις ανάγκες του δημόσιου σχολείου στελεχωμένες με μόνιμο προσωπικό. Δεν δεχόμαστε κανένας συνάδελφος να είναι “προσωρινός”, “αναλώσιμος”, “έκτακτος” και σταθερά υπό απόλυση!!

Με βάση τα παραπάνω διεκδικούμε άμεσα:

·         Να συσταθούν οργανικές θέσεις στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για τον κλάδο των Θεατρολόγων με βάση τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων και στη βάση της θέσης του Κλάδου για 15 μαθητές ανά τμήμα στο Νηπιαγωγείο, Α και Β τάξη και 20 μαθητές στις υπόλοιπες τάξεις. Ο κάθε εκπαιδευτικός ειδικότητας να μετακινείται το πολύ σε δύο σχολεία.

·         Να διδάσκονται τα μαθήματα όλων ειδικοτήτων από τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς. Κάθε εκπαιδευτικός να διδάσκει το επιστημονικό του αντικείμενο.

·         Την επαναφορά του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής σε Ε' και ΣΤ τάξη.

·         Να επανέλθει το μάθημα «Στοιχεία Θεατρολογίας» στη ΔΕ.

            Δυναμώνουμε τον κοινό αγώνα όλων των εκπαιδευτικών για μόνιμη και σταθερή δουλειά, για μονιμοποίηση όλων των εκπαιδευτικών που εργάζονται τα τελευταία χρόνια στα σχολεία, για κατάργηση του νόμου 4589 (ΣΥΡΙΖΑ – Γαβρόγλου) που υλοποιεί μέχρι κεραίας η Ν.Δ.

Με ενότητα, αγώνα και συντονισμό είμαστε πιο δυνατοί.

Τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας, τη δουλεία και ζωή με δικαιώματα, δεν τα παζαρεύουμε!Αντί να προστατεύουν την υγεία των εργαζομένων, βάζουν κι άλλα εμπόδια στη χορήγηση της άδειας ευπαθών ομάδων.

                       http://spe-ploumpidis.blogspot.com/     αρ. πρωτ. 541                 23/9/2020

Αντί να προστατεύουν την υγεία των εργαζομένων, βάζουν κι άλλα εμπόδια στη χορήγηση της άδειας ευπαθών ομάδων.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σε μια περίοδο που παρατηρείται μεγάλη αύξηση κρουσμάτων και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία χτυπούν το καμπανάκι του κινδύνου για το σύστημα υγείας, προειδοποιώντας ότι οι διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ εξαντλούνται, την ώρα που το ένα τμήμα ή σχολείο κλείνει μετά το άλλο, η Κυβέρνηση όχι μόνο δεν παίρνει μέτρα για να προστατεύσει την υγεία του λαού και των εργαζομένων, αλλά, αντίθετα, βάζει κι άλλα εμπόδια στη χορήγηση της άδειας ευπαθών ομάδων. Αντί να προσλάβει επιπλέον προσωπικό, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες που γεννιούνται, προσπαθεί να επιβάλλει στους εργαζόμενους που δικαιούνται την άδεια, να επιστρέψουν στην εργασία τους, ρισκάροντας τη ζωή τους! 

Με νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών που αναρτήθηκε στις 20/9 με τίτλο «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»,  επανακαθορίζονται οι ομάδες αυξημένου κινδύνου και αλλάζουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της ειδικής άδειας απουσίας σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, σε μια προσπάθεια που, όπως φαίνεται, έχει ως σκοπό τον περιορισμό των εργαζομένων που θα δικαιούνται την άδεια αυτή.

Με τον επανακαθορισμό των ομάδων αυξημένου κινδύνου, πολλοί συνάδελφοί μας που μέχρι τώρα έπαιρναν την ειδική άδεια, τώρα θα αναγκαστούν να επιστρέψουν στο χώρο εργασίας τους, καθώς οι Διευθύνσεις καλούνται να επανεξετάσουν αν οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να δικαιούνται την άδεια. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εργαζόμενοι πρέπει να υπάγονται σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις, ώστε να πάρουν την άδεια. Για παράδειγμα, ενώ μέχρι τώρα όλοι οι εργαζόμενοι άνω των 65 ετών υπάγονταν στις ευπαθείς ομάδες, τώρα πια δεν ανήκουν σε αυτές! Θα πρέπει ταυτόχρονα να έχουν κι άλλο νόσημα, π.χ. άσθμα, ΧΑΠ, Πάρκινσον κλπ.

Επίσης, χρειάζεται η έκδοση ανάλογου παραπεμπτικού από την Υπηρεσία, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφονται τα καθήκοντα που ασκεί ο εργαζόμενος, οι συνθήκες εργασίας που «έχουν διασφαλιστεί για την προστασία της υγείας του», όπως η έκταση του χώρου εργασίας και ο αριθμός εργαζομένων. Ο θεράπων ιατρός θα πρέπει να λάβει υπόψη τα παραπάνω στοιχεία του παραπεμπτικού, πριν χορηγήσει την άδεια.

Για τους συναδέλφους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες αλλά «λόγω της φύσης των καθηκόντων τους δεν μπορούν να εργαστούν εξ΄ αποστάσεως», θα τους χρεώνεται 1 ημέρα κανονικής ή άλλης άδειας (εκτός αναρρωτικής) στις 4 μέρες απουσίας. Καταλαβαίνουμε πώς μπορεί να ερμηνευτεί αυτό από τη Διοίκηση για διάφορες κατηγορίες συναδέλφων μας, όπως π.χ. για τους συναδέλφους της παράλληλης στήριξης ή του Ολοημέρου.

Ταυτόχρονα, η εγκύκλιος προβλέπει την αναπλήρωση της εργασίας, για τους εργαζόμενους που θα πάρουν άδεια εάν π.χ. κλείσει το σχολείο των παιδιών τους ή έχουν παιδί που ανήκει σε ευπαθή ομάδα. Προβλέπεται η εξ΄ αποστάσεως εργασία, με ωράριο λάστιχο, ενώ αν επιλέξουν το μειωμένο ωράριο θα πρέπει αργότερα να το αναπληρώσουν!

Απαιτούμε από την Κυβέρνηση:

·         Να πάρει πίσω την εγκύκλιο. Να μην ανακληθεί η άδεια κανενός εργαζόμενου.

·         Να παρθούν άμεσα μέτρα προστασίας της υγείας όλων των εργαζομένων.

·         Να προσληφθεί το απαραίτητο προσωπικό για κάθε υπηρεσία, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες.

Κλιμακώνουμε τις επόμενες μέρες τις διεκδικήσεις μας, μέσα από τα σωματεία μας. 

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 23-9 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΑΗ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΙΣ 13.00-ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 

http://spe-ploumpidis.blogspot.com/     αρ. πρωτ. 540                   21/9/2020

Όλοι και Όλες σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον Πειραιά την Τετάρτη 23/9 στις 13:00 στην Πλατεία Κοραή!

Αγαπητοί συνάδελφοι, Αγαπητοί Γονείς,

Η κατάσταση που διαμορφώνεται στις πρώτες δύο εβδομάδες ανοίγματος των σχολείων επιβεβαίωσε την εκτίμηση μας ότι οι συνθήκες λειτουργίας των σχολικών μονάδων είναι τραγικές. Δεν τηρείται κανένα μέτρο προστασίας πλην της μάσκας, 25άρια τμήματα σε αίθουσες κλουβιά, τη στιγμή που όλοι οι ειδικοί συστήνουν να τηρούνται αποστάσεις, σχολεία και τμήματα που κλείνουν χωρίς να γίνεται ούτε ένα τεστ δωρεάν στους εκπαιδευτικούς και μαθητές, Διαμορφώνονται συνθήκες που μπορεί να γίνουν εξαιρετικά επικίνδυνες για την υγεία των συναδέλφων, των μαθητών και των γονιών τους.

Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν πήρε κανέναν μέτρο προετοιμασίας σε επίπεδο υποδομών και προσωπικού, αρνείται ακόμα και τώρα να ικανοποιήσει αιτήματα, που έστω και την τελευταία στιγμή είναι εφικτά, όπως για παράδειγμα να αξιοποιήσει κλειστές αίθουσες που υπάρχουν στα σχολεία δημιουργώντας νέα τμήματα.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά έχουμε επιπλέον σχολεία «ανοιχτά» με κενά ακόμα και στο βασικό πρωινό πρόγραμμα.

Η κυβέρνηση συνεχίζει να παίζει στις πλάτες της εκπαιδευτικής κοινότητας το θέατρο του «σχεδιασμού», του «όλα δουλεύουν ελβετικό ρολόι», της «κανονικότητας», της «ετοιμότητας». Αν ψάχνουν κομπάρσους να υποστηρίξουν αυτήν την κακοστημένη φάρσα, να ξέρουν ότι δε θα τους βρουν ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς.

Ακόμα είναι εξοργιστικό να προσπαθούν να παρουσιάσουν ως «ετοιμότητα» την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και μάλιστα με πολύ πιο πιεστικούς όρους σε σχέση με πέρυσι. Τους ενημερώνουμε ότι είναι προκλητικό να μας κουνάνε το δάχτυλο γιατί εμείς οι εκπαιδευτικοί από την πρώτη στιγμή σταθήκαμε συνειδητά δίπλα στους μαθητές μας με κάθε τρόπο, σε πολλές περιπτώσεις πριν τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου. Το Υπουργείο, από τη δική του πλευρά, δεν έκανε τίποτα για να εξασφαλίσει την ισότιμη συμμετοχή όλων των μαθητών με εξασφάλιση εξοπλισμού και γρήγορου διαδικτύου για όλους, όπως ζητούσε το εκπαιδευτικό κίνημα. Αντί για αυτό έφερε την επαίσχυντη ρύθμιση για τη μετατροπή του μαθήματος σε ριάλιτι, με την on-line μετάδοση του μαθήματος μέσα από την τάξη, η οποία απορρίφθηκε από σύσσωμη την εκπαιδευτική κοινότητα ως αντιεκπαιδευτική και απαράδεκτη.

Ως Σύλλογος από την αρχή είχαμε ζητήσει και συνεχίζουμε να απαιτούμε ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ με όλους τους απαραίτητους όρους:

ü   Μαζικά και επαναλαμβανόμενα τεστ με έξοδα και ευθύνη του κράτους. Άμεση παρέμβαση σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων σε εργαζόμενο στο σχολείο ή σε μαθητή.

ü   Αύξηση του προσωπικού καθαριότητας με μόνιμη σχέση εργασίας, ώστε να μπορούν να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες των σχολείων.

ü   Μείωση των μαθητών ανά τμήμα, το πολύ στους 15 και ανάλογα με το μέγεθος της αίθουσας, έτσι ώστε να μπορούν να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις.

ü   Μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών για την κάλυψη των ελλείψεων στα σχολεία, που προκύπτουν από τις αυξημένες ανάγκες της εποχής, αλλά και από την υπερδεκαετή αδιοριστία που φέρει τη σφραγίδα όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων και της τρέχουσας.

ü   Δημιουργία σχολιατρικής υπηρεσίας που θα έχει την ευθύνη για τον έλεγχο λειτουργίας των σχολείων αλλά και τη διαχείριση των κρουσμάτων.

Οι κινητοποιήσεις όλων των προηγούμενων μηνών, όπως το συλλαλητήριο εκπαιδευτικών, γονιών και  εργαζομένων στην καθαριότητα στις 17/9 είναι μόνο η αρχή. Επαφίεται σε εμάς, στις διεκδικήσεις μας και τον ανυποχώρητο αγώνα μας η ασφαλής λειτουργία των σχολείων.

Συνεχίζουμε σε συνεργασία με το γονεϊκό και μαθητικό κίνημα με πολύμορφες αγωνιστικές κινητοποιήσεις και παραστάσεις διαμαρτυρίας.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα της ΕΛΜΕ Πειραιά καλεί με τη σειρά του όλους τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς της Π.Ε. και τους γονείς των σχολείων ευθύνης μας σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον Πειραιά την Τετάρτη 23/9 στις 13:00 στην Πλατεία Κοραή!
Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΥΛΟ ΦΥΣΣΑ

ΤΟ ΠΑΝΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΟΥ ΕΚΠΕΜΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΦΥΣΣΑ
Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΝΑ ΠΑΡΘΟΥΝ ΤΩΡΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 17ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ «ΠΡΟΣΗΛΙΟΝ»


 

http://spe-ploumpidis.blogspot.com/     αρ. πρωτ. 539                 18/9/2020

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΝΑ ΠΑΡΘΟΥΝ ΤΩΡΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ  ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΟΥ 17ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ «ΠΡΟΣΗΛΙΟΝ»

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, αγαπητοί γονείς,

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Κερατσινίου-Περάματος «Ν. Πλουμπίδης», από την πρώτη χρονιά εφαρμογής της υποχρεωτικής Δίχρονης Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε κάποιους δήμους της χώρας, είχε αναδείξει δημόσια την έλλειψη κατάλληλων χώρων στον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, προκειμένου να υλοποιήσει την απόφαση αυτή. Και ενώ στο Πέραμα εφαρμόστηκε η υποχρεωτική Δίχρονη, γιατί το πρόβλημα της εύρεσης χώρων το έλυσε η ίδια η ζωή, αφού, λόγω υπογεννητικότητας, δεν απαιτούνταν νέες αίθουσες, αντίθετα στο Κερατσίνι το πρόβλημα νέων αιθουσών ήταν διογκωμένο.

Την κύρια ευθύνη είχε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που με νόμο καθιέρωσε τη Δίχρονη Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση χωρίς ταυτόχρονα όμως να διαθέσει ούτε ένα ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό για την απρόσκοπτη εφαρμογή της. Ο ίδιος ο νόμος προέβλεπε μηδενική δαπάνη  καθιστώντας υπεύθυνους για την υλοποίησή της αποκλειστικά τους δήμους. Την ίδια πολιτική ακολούθησε και η ΝΔ, που διατηρώντας στο ακέραιο τον νόμο, συνέχισε την υποχρηματοδότηση της Δίχρονης, με αποτέλεσμα αρκετοί μεγάλοι δήμοι να μην έχουν ακόμα και σήμερα ενταχθεί στην υποχρεωτικότητα, λόγω αδυναμίας εύρεσης χώρων.

Και η πλειοψηφία των  Δήμων όμως από την πλευρά τους έχει ευθύνη, αφού ζητά μέσω της ΚΕΔΕ, αυξημένες αρμοδιότητες και υπηρεσίες στη λογική της ανταποδοτικότητας.

Ταυτόχρονα, όμως, αντιμετωπίζοντας ως κόστος τη Δίχρονη Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση και μη θέλοντας να συγκρουστούν με την κεντρική διοίκηση οι Δήμοι προσπάθησαν να υλοποιήσουν όπως όπως αυτή την πολιτική.

Στην πλειοψηφία τους τα νηπιαγωγεία του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας ποτέ δεν υλοποίησαν στην πράξη το αίτημα: «22 μαθητές στο τμήμα», αφού κάτι τέτοιο απαιτούσε επιπλέον χώρους και προσωπικό. Αντίθετα, ίσχυε και με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και με κυβέρνηση ΝΔ το θέσφατο: «25 μαθητές στο τμήμα». Πρόκειται για έναν νόμο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που έμεινε στα χαρτιά, γιατί δε συνοδεύτηκε από αντίστοιχη χρηματοδότηση.

Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι και η κατάσταση που επικρατεί στο παράρτημα του 17ου Νηπιαγωγείου στο «Προσήλιον».

«Το κόσμημα» όπως  αποκαλεί το «Προσήλιον» ο δήμαρχος σε συναντήσεις με τον σύλλογό μας και όχι μόνο φαίνεται ότι ταλαιπωρεί τους εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές, αφού από την έναρξη κιόλας της φετινής χρονιάς παρουσιάζει μια σειρά από προβλήματα. Δικαιωνόμαστε ως Σύλλογος που υποστηρίζαμε ανέκαθεν ότι με πρόχειρες λύσεις δεν υλοποιείται ουσιαστικά η Δίχρονη αλλά υπονομεύεται. Πόσο μάλλον τώρα που λόγω κορωνοϊού απαιτούνται αυξημένα μέτρα προστασίας της υγείας των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Συγκεκριμένα:

Ø  Το νηπιαγωγείο στο «Προσήλιον» φιλοξενεί δύο τμήματα των 19 νηπίων στο βασικό πρωινό και ένα τμήμα 10 νηπίων στο ολοήμερο. Ο διαχωρισμός των αιθουσών έχει γίνει με γυψοσανίδα και είναι άνισος. Η μία αίθουσα του πρωινού είναι πολύ μικρή και αερίζεται μόλις με δύο παράθυρα με ανάκληση, ενώ για να προαυλιστεί το ολοήμερο περνάει μέσα από την αίθουσα του πρωινού τμήματος παρουσία ακόμα των μαθητών και της εκπαιδευτικού, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει συγχρωτισμός και ανάμειξη τμημάτων.

Ø  Η καθαρίστρια στο νηπιαγωγείο είναι μερικής απασχόλησης ( 3ωρη) και εργάζεται από τις 10 π.μ. έως τη 1μ.μ. πράγμα που σημαίνει ότι δεν καλύπτει όλο το ωράριο λειτουργίας του νηπιαγωγείου από τις 7.45 π.μ. έως τις 4μ.μ.

Ø  Δεν υπάρχει τηλέφωνο και ίντερνετ με αποτέλεσμα να δυσκολεύει πολύ η επικοινωνία των νηπιαγωγών του παραρτήματος με την προϊσταμένη του 17ου Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκουν λειτουργικά , αλλά και με τους γονείς των μαθητών. Η επικοινωνία πραγματοποιείται αποκλειστικά από τα κινητά των νηπιαγωγών γεγονός απαράδεκτο. Αντίστοιχο πρόβλημα αντιμετωπίζει και το νηπιαγωγείο στο «Κρώσφηλντ» από πέρυσι.

Ø  Δεν υπάρχουν υπολογιστής, φωτοτυπικό και εκτυπωτής. Οι νηπιαγωγοί αναγκάζονται να βγάζουν φωτοτυπίες σε γειτονικό βιβλιοπωλείο. Ενώ μέχρι προχθές δεν υπήρχαν φαρμακείο, φανελοπίνακες, πλαστικοποίηση, ράφια, συρταριέρα (απαιτείται ακόμα μία), παιδαγωγικό υλικό, γραφική ύλη, τραπεζάκια, καρεκλάκια κτλ. Όλες οι παραπάνω ελλείψεις στάθηκαν εμπόδιο στην απρόσκοπτη εκτέλεση του παιδαγωγικού ρόλου των νηπιαγωγών. Αποτέλεσμα μάλιστα όλων αυτών των ελλείψεων είναι να μειωθεί και ο αριθμός των μαθητών στο Ολοήμερο στον οριακό αριθμό 10 με κίνδυνο να ανασταλεί η λειτουργία του.

Ø  Δεν υπάρχουν διαχωριστικά στις δύο τουαλέτες ανάμεσα στις λεκάνες των μαθητών με αποτέλεσμα να μην προστατεύονται οι μαθητές λόγω κορωνοϊού, αλλά και να είναι ορατός ο ένας μαθητής στον άλλον ( δεν υπάρχει δυνατότητα αμιγών τουαλετών κοριτσιών και αγοριών, γιατί θα γίνει ανάμειξη αναγκαστικά από τα δύο τμήματα που λόγω κορωνοϊού δεν ενδείκνυται).

Ø  Απαιτείται ενίσχυση της περίφραξης του προαύλιου χώρου και λείανση των κάγκελων για αποφυγή ατυχήματος.

Ø  Τα παιδιά του πρωινού τμήματος για να προαυλιστούν κατεβαίνουν σκάλες χωρίς κουπαστή, χωρίς ταινία αντιολισθητική.

Ø   Πολύ κοντά στη σκάλα σε εξωτερικό χώρο υπάρχει μία μάντρα (ακάλυπτος χώρος), χωρίς φωτισμό, που αποτελεί εστία μόλυνσης, καθώς περιέχει σκουριασμένα σίδερα, ενώ έχει μετατραπεί και σε χώρο χρήσης ναρκωτικών. Η καθαρίστρια βρίσκει πολλές φορές πεταμένες σύριγγες.

Ø  Από την πρώτη κιόλας μέρα λειτουργίας του σχολείου υπήρχε διαρροή νερού στην αυλή του σχολείου από την οποία γίνεται η προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών. Έγιναν εργασίες με κομπρεσέρ που προκάλεσαν φοβερή ηχορύπανση και αναστάτωση στα παιδιά. Έχουν ανοιχθεί δυο μεγάλες τρύπες και έχουν τοποθετηθεί διαχωριστικά με δίχτυ στην αυλή, για να εντοπιστεί από πού υπάρχει διαρροή. Σύμφωνα με αναφορές γονέων η διαρροή υπήρχε από το καλοκαίρι και όφειλε ο δήμος να έχει μεριμνήσει πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Ø  Λόγω της διαρροής υπάρχει φουσκωμένο τοιχίο της αυλής που εφάπτεται με σκαλοπάτια διέλευσης πεζών για να προσέλθουν στο σχολείο.

Ø  Κάτω από τις αίθουσες του νηπιαγωγείου υπάρχει υπόγειο-αποθήκη που αποτελεί εστία μόλυνσης, καθώς υπάρχει εγκαταλειμμένος εξοπλισμός πρώην καφετέριας. Η αίθουσα αυτή έχει είσοδο και στον αύλειο χώρο και για αυτό πρέπει να απομακρυνθεί άμεσα ο εξοπλισμός.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου απαιτεί να παρθούν τώρα όλα τα μέτρα σε καθαριότητα, υλικοτεχνική υποδομή, εξοπλισμό, αποκατάσταση βλαβών, προκειμένου να υπάρξει απρόσκοπτη λειτουργία του νηπιαγωγείου.

ΜΑΖΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΟΡΟΥΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ!!!

ΤΟ Δ.Σ.