Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019


spe-ploumpidis.blogspot .com         αρ. πρωτ. 270             12/02/2019

Θέμα: « Υπηρεσιακή Ενημέρωση σχετικά με τις Δ.Υ.Ε.Π. »        προς: ΔΟΕ

Σχετ:   1. Υ.Α. ΦΕΚ Β 193964/ΓΔ4/13-11-2017: «Ίδρυση Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ). Καθορισμός των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2017- 2018 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)»
           2.  Υ.Α. ΦΕΚ Β 3580/22-08-2018:  «Ίδρυση Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ). Καθορισμός των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2018-2019 εντός  των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ).
3. Υ.Α. ΦΕΚ Β 1316/17-04-2018: «Ίδρυση Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ). Καθορισμός των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2017-2018 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)»
4. Υ.Α. ΦΕΚ Β 31/16-01-2019: «Συμπλήρωση - τροποποίηση της 134803/ΓΔ4/9.8.2018 (ΦΕΚ 3580/τ.Β ́/2018) υπουργικής απόφασης με θέμα «Ίδρυση Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ). Καθορισμός των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2018-2019 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)».
5. Κ.Υ.Α. 139654//ΓΔ4/2017 – ΦΕΚ 2985/Β/30-08-2017: «Οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών»

Σύμφωνα με τις παραπάνω Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ιδρύθηκαν Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), ως Παραρτήματα όμορων νηπιαγωγείων εντός των Κέντρων Φιλοξενίας Προσφύγων.
Το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών καθορίζεται με την υπ’ αριθ. 127187/Ε1/19-08-2016 (ΦΕΚ 2524/2016Β) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε νηπιαγωγεία». Τα μητρικά νηπιαγωγεία των Παραρτημάτων ΔΥΕΠ είναι όλα χαρακτηρισμένα ως 1/θ, 2/θ ή και 3/θ με αποτέλεσμα ο Προϊστάμενος του νηπιαγωγείου να μην έχει μείωση ωρών ως προς τα διδακτικά του καθήκοντα όπως συμβαίνει σε 4/θ και άνω νηπιαγωγεία. Ο μαθητικός πληθυσμός των εγγεγραμμένων παιδιών στις ΔΥΕΠ και στα όμορα τους νηπιαγωγεία, όπως μπορεί να διαπιστωθεί και από το πληροφοριακό σύστημα του myschool, μπορεί να δικαιολογήσει την αύξηση της οργανικότητας όλων των νηπιαγωγείων και την αναβάθμιση όλων των Προϊσταμένων σε Διευθυντές 4/θ και άνω νηπιαγωγείων, πράξη που θα επιφέρει αύξηση του επιδόματος θέσης αλλά και μείωση των ωρών των διδακτικών καθηκόντων ώστε να υπάρχει περισσότερος χρόνος για άσκηση διοικητικού έργου.
Η αναβάθμιση των σχολείων όμως πέραν των παραπάνω θα επιφέρει σημαντική αλλαγή και ως προς την χρηματοδότηση τους από τις Σχολικές Επιτροπές, καθώς κατά τόπους παρατηρούνται φαινόμενα μη πλήρους κάλυψης αναγκών σε παιδαγωγικό υλικό, αναλώσιμα και όχι μόνο είδη.
Ένας εκπαιδευτικός, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 245 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5, Τ. Α’/17-1-2018), δεν υποχρεούται να παραμείνει στο σχολείο πέραν των (6) έξι ωρών την ημέρα ή τριάντα (30) ωρών την εβδομάδα. Όλοι όμως οι Προϊστάμενοι των όμορων νηπιαγωγείων των ΔΥΕΠ ξεπερνούν κατά πολύ την παραπάνω ρύθμιση καθώς η διοικητική δουλειά που έχουν αναλάβει είναι διπλάσια, γιατί επί της ουσίας έχουν αναλάβει δύο σχολεία υπό την ευθύνη τους (μητρικό νηπιαγωγείο και ΔΥΕΠ) με αποτέλεσμα να μένουν στο σχολείο μέχρι αργά το μεσημέρι ή το απόγευμα (να κάνουν συνεχώς μεταξύ άλλων εγγράφων, εγγραφές, μετεγγραφές και διαγραφές μαθητών), να διευθετούν προβλήματα με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και τους Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων το Σαββατοκύριακο και όλα αυτά δίχως να τους αναγνωρίζεται μισθολογικά (με υπερωρίες ή χορήγηση επιδόματος για τις ΔΕΥΠ).
Η καθημερινότητα ενός Προϊσταμένου νηπιαγωγείου με παράρτημα ΔΥΕΠ έχει αλλάξει κατά πολύ κι αυτό γιατί καλείται ταυτόχρονα με την ευθύνη του δικού του νηπιαγωγείου να έχει κι αυτήν του Παραρτήματος ΔΥΕΠ, σε χώρο διαφορετικό από το δικό του μητρικό σχολείο και μάλιστα στις περισσότερες περιπτώσεις αρκετά χιλιόμετρα πιο μακριά από το κτίριο στο οποίο βρίσκεται και εργάζεται, ζήτημα που καθιστά αδύνατη τη δια ζώσης παρουσία του σε διάφορα θέματα που χρήζουν δικής του παρέμβασης ή διευθέτησης προβληματικών καταστάσεων. Απόρροια αυτού είναι κατά τη διάρκεια της ημέρας το σταθερό τηλέφωνο του σχολείου καθώς και τα προσωπικά κινητά όλων των Προϊσταμένων να δέχονται κλήσεις από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στις ΔΥΕΠ που τους ζητάνε βοήθεια και συμβουλές για την επίλυση διάφορων ζητημάτων.
Ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία των ΔΥΕΠ, επιφέρουν συχνές διαφωνίες των Προϊσταμένων των νηπιαγωγείων με τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν εκεί. Ο λόγος είναι πως οι διάφοροι νόμοι και εγκύκλιοι λειτουργίας των σχολείων σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι ξεκάθαροι ως προς την λειτουργία των ΔΥΕΠ (πχ σε περίπτωση Εθνικών Εορτών κτλ), με αποτέλεσμα να παίρνονται αυθαίρετες αποφάσεις και να μην υπάρχει μια κοινή γραμμή που να ακολουθείται απ’ όλες τις ΔΥΕΠ.
Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητούμε την αναβάθμιση των υπαρχόντων νηπιαγωγείων με παράλληλη αύξηση του επιδόματος ευθύνης, ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία και των δύο νηπιαγωγείων στα οποία καλούμαστε να έχουμε την ευθύνη λειτουργία τους.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Κερατσινίου-Περάματος «Ν. Πλουμπίδης» στηρίζει τα αιτήματα και καλεί τη ΔΟΕ να τα υιοθετήσει και να πράξει τις απαραίτητες προς το Υπουργείο Παιδείας ενέργειες.ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Προϊστάμενος του 1ου Νηπιαγωγείου Πυλίου Κω

ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ

Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου Μάνδρας Λάρισας

ΛΑΣΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου Λαγκαδικιών Θεσσαλονίκης ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΚΥΛΙΝΑ


Η Προϊσταμένη του 1ου Νηπιαγωγείου Λακκίου Λέρου                    

 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Η Προϊσταμένη του 2ου Νηπιαγωγείου Σάμου                   

 ΤΡΙΚΗΡΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Η Προϊσταμένη του 2ου Νηπιαγωγείου Σερρών

ΗΛΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Η Προϊσταμένη του 14ου Νηπιαγωγείου Μυτιλήνης                   

 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΝΝΑ

Η Προϊσταμένη του 1ου Νηπιαγωγείου Κατσικάς Ιωαννίνων                  

ΤΣΙΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Η Προϊσταμένη του 2ου Νηπιαγωγείου Αλεξάνδρειας Ημαθίας                 

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
                 
Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου Ηρακλειάς Φθιώτιδας                  

ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ

Η Προϊσταμένη του 5ου Νηπιαγωγείου Διαβατών Θεσσαλονίκης                    

 ΔΑΡΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η Προϊσταμένη του 2ου Νηπιαγωγείου Φιλιππιάδας Πρεβέζης                  

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΣΟΦΙΑ

Η Προϊσταμένη του 13ου Νηπιαγωγείου Κερατσινίου                 

ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ


Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου Αγίας Βαρβάρας Ημαθίας                 

ΣΩΖΕΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

Η Προϊσταμένη του 1ου Νηπιαγωγείου Καμποχώρων Χίου                 

ΚΑΤΣΑΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου Αγίου Ιωάννη Ιωαννίνων

ΤΖΑΛΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                   

Δεν υπάρχουν σχόλια: